අප නිතර භාවිත කරන කෙටි වචන කිහිපයක තේරුම

Share : Facebook Tweet Google+
.